Deze pagina biedt een overzicht van een deel van de Bibliotheca Habetsiana. Gebruik de snelkoppelingen hieronder of onderaan de lijst om naar de andere categorieën te navigeren.

Oude drukken 17e eeuwOverzichtspaginaOude drukken >> 18e eeuw

Filesaci Theologi Parisiensis, Ioannis [= Jean Filesac], De poenitentia syntagma. In poenitentiam, quasi fibulam, totius Ecclesiae disciplina coarctatur. Apud Carolum Morrellum, Paris, 1633. 1e druk – Gebonden, 160p. – In contemporaine perkamenten band samengebonden met: Francisci Vavassoris, Dissertatio de libello supposititio. Parisiis, Apud Sebastianum & Gabrielem, 1653. – 100p.


Everaerts, Nicolaas (of Nicolaus), Consilia Sive Responsa Nicolai Everardi. Accessere huic editioni, praeter typorum varietatem, Vita & Epicedia Autoris. Ex Officini Jacobi Biessi, Illustrium Ordinum Gelriae Typographi, Arenaci (= Arnhem), 1642. 1e druk – Gebonden, 892+p. – Over de auteur: Wikipedia. Naamsvariant in boek: Everhardi. Zie ook Berkeley.


Veldenaer, Johan, Chronyck van Hollandt, Zeelandt ende Westvrieslandt. Over omtrent twee hondert jaeren geschreven. Uytgegeven ende met aenteyckeningen, als oock verscheyden Graeflijcke Brieven, raeckende de Outheden ende Saecken van de gedachte Landen, verrijckt door Marcus Zverius van Boxhorn. Willem van Riinnenburch, Leiden, 1650. 1e druk – Gebonden, 227p. – Volledig perkamenten band.

[anonymus], Polityck Hant-boecxken vande Staet van’t Nederlandt. Vertoonende den florissanten Staet en veelvoudighe Middelen, tot onderhoudinghe van de Wijdt-beroemde Republijck, seer bequaem voor alle Liefhebbers. s.n., s.l., 1650. 1e druk – Gebonden, 185+141p. – Ingebonden met: Militair Repartitie-boexken, Aen-wijsende den Staet des Oorlogs der geûnieerde Provintien, als mede Het Getal der Compagnyen, soo te Peert als te Voet, in des-selfs dienst gheweest sijnde sedert den Jare 1621. s.l: s.n., 1652. Volledig perkamenten band.

[anonymus], Polityck Handtboecxken Vanden Staet der Geunieerde Provincien. Aenwysende des selfs maniere van Regieringe veelvoudige Middelen etc. Alsmede De lasten des Oorlochs by de selven gedragen tot den Jare 1651. s.n., s.l., 1652. 4e druk – Gebonden, 260+141p. – Ingebonden met: Militair Repartitie-boexken, Aen-wijsende den Staet des Oorlogs der geûnieerde Provintien, als mede Het Getal der Compagnyen, soo te Peert als te Voet, in des-selfs dienst gheweest sijnde sedert den Jare 1621. s.l: s.n., 1652. Volledig perkamenten band.

V.H. [= Johan of Pieter de La Court?], Consideratien en exempelen van Staat, omtrent de fundamenten van allerley regeringe. Ian Iacobsz. Dommekracht [= Jan Jacobsz Schipper], Amsterdam, 1660. 1e druk – Gebonden, 369p. – Volledig perkamenten band.

[anonymus], De Stadthouderlijke Regeeringe in Hollandt ende West-Vrieslandt. Dat is: Een kort en bondigh Verhael van de Gedenkwaerdighste daden en wercken der Hollandtsche Stadthouders; aenvangh nemende met het Stadthouderschap van Prins Willem den I. en eyndigende met de doodt van Prins Willem de II.. Joan Cyprianus vander Gracht, Amsterdam, 1662. 1e druk – Gebonden, 108+103p. – Gebonden met: Den Herstelden Prins tot Stad-houder ende Capiteyn Generaal Vande Vereenighde Nederlanden, ten dienst ende luyster vande loffelijcke ende wel geformeerde Republijck vande Geunieerde Provincien &c. Zelfde plaats en uitgever, 1663. Volledig perkamenten band.

Hooft, P.C., Werken. Ten deele nooit tevooren gedrukt. Jacob Lescailje, Amsterdam, 1671. 1e druk – Gebonden, XXXIV+XII+187+170+184+308p. – Folio (32,4 x 21,5 cm), gegraveerde titelpagina van Abraham Bloteling naar een tekening van Gerard de Lairesse. Perkamenten band met blindstempel op voor- en achterkant, rug met 6 ribben, compleet exemplaar. Drukkersmerk met spreuk. Met 30 kopergravures (emblemata), gegraveerd portret van Henrik de Groote, en portret van Pieter Dirkszoon Hasselaar – In voor- en achterplat 2 gaten (van afwezig sluitlint).


D’Heauville, Abbé, Les Oeuvres Spirituelles en vers francois. Où sons contenues les Devoirs du Chrétien, & l’Histoire des Mistères de Notre Seigneur Jesus-Christ, & de la Sainte Vierge, en forme de Cantiques, pour le temps de l’Avent et Tres-utiles aux Enfans pour leur apprendre facilment tous les principes. Helie Josset, Paris, 1684. 1e druk – Gebonden, 262p.

Godeau, Antoine, La vie de S. Augustin, Evêque d’Hyppone. Troisième édition, revevue & corrigée. Claude de la Roche & Claude Rey, Lyon, 1685. 3e druk – Gebonden, 300p.


Groot, Hugo de, Van de Waarheid des Christelyken godsdiensts. Vervat in zes Boeken. Uyt het Latijn vertaalt; met Byvoeginge van alle des zelfs Aantekeningen. In dezen Tweeden Druk niet alleen naukeurig volgens den Text nagezien; maar ook op veel plaatsen merkelijk geholpen; en doorgaans, in alle aangetrokken Vaarzen, met een zachter leidinge bevalliger gemaakt: Door Joachim Oudaan Fransz. Althans met een zevende Boek vermeerdert, in het Engels geschreven door Dr. Simon Patrik, Deken van Petersburg; nu in ’t Neerduits overgezet. Vertaald uit het Latijn door Joachim Oudaan Fransz., Barent Bos, Rotterdam, 1686. 2e druk – Gebonden, 15+430+8p. – Perkamenten band met omvouw, frontispice (kopergravure), drukkersvignet. “Zin-speeling op de Titel-prent” door J. Oudaan. Hoofdtekst in Gotische letter, voetnoten en Latijnse citaten in Romein.


Oude drukken 17e eeuwOverzichtspaginaOude drukken >> 18e eeuw